За нас

Председател Митко Андонов Станоев

Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” е създадено през 2018 г. в България и работи в обществена
полза. Мисията на сдружението е да помага на младите хора в България. Да стимулира
развитието и по-лесното им приобщаване към гражданското общество. Активно се занимава с
организиране на различни инициативи и кампании, както и да участва в такива подети от други
организации, чрез които се помага на хора в нужда. В Сдружението към момента има над 50
членове и доброволци, като по-голямата част от тях са на възраст от 15 до 27 години.

Основните цели на Сдружението са:
• Да помага развитието на обществените отношения в областта на гражданското общество,
икономиката, междуетническите проблеми и интеграцията, защита на човешките права, спорта,
околната среда, селското стопанство, регионалното развитие и благоустройство, науката,
културата и образованието;
• Да съдейства за развитието на детско и младежко творчество и културен диалог;
• Да съдейства за повишаване на претенцията от рисково поведение сред децата и младежите;
• Да съдейства за повишаване на гражданската активност и доброволчество сред децата,
младежите и останалите възрастови групи;
• Да съдейства за развитието на методи и програми, които повишават здравословния начин на
живот сред децата, младежите и останалите възрастови групи;
• Да подпомага личностната и социална интеграция и реализация на деца и младежи от всички
социални групи към различните сфери на обществения живот – изкуство, наука, култура,
занаяти, спорт;
• Да разработва, прилага и популяризира съвременни модели на информиране, консултиране
и обучение на деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално
изключване;
• Да стимулира и подпомага изграждането и развитието на личностните качества и умения на
децата и младежите;
• Да съдейства и стимулира участието на младите хора в инициативи, проекти и програми на
местно, национално и международно ниво, чрез които да получат професионална и личностна
реализация;
• Да подпомага процесите на евроинтеграция и адаптация на младежите към принципите,
нормите и институциите на ЕС;
• Да съдейства за възстановяване, съхраняване и запазване на културни и морални ценности
с общонационално значение и приобщаването им към световния културен процес;
• Да съдейства за приобщаването на българското общество към ценностите на съвременната
цивилизация;
• Да съдейства за развитието, сътрудничеството и културния обмен на българския народ с
народи по света;
• Да организира обществен диалог, разпространение, стимулиране и развитие на идеи,
информация и научни ценности, активна дейност за демократизация на обществения живот и
гарантиране на гражданските свободи на личността.

Действията за постигане на целите на
Сдружението са:

• Събиране и анализиране на информация за развитието на обществените отношения,
свързани с целите на Сдружението;
• Връзка със компетентни лица, които законно да защитават децата, младежите и останалите
възрастови групи от неправомерни действия срещу тях;
• Участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове,
програми на чуждестранни правителства и други финансови институции, свързани с целите на
сдружението;
• Извършване и разпространение на изследвания, оценки, анализи и прогнози за развитието на обществените отношение, касаещи целите на Сдружението;
• Развиване и подпомагане на обществените отношения, част от гражданското общество в
страната чрез организиране и провеждане на семинари, лекции и беседи;
• Организиране на публични прояви, конференции, срещи и други мероприятия и форми,
свързани с развитието и проблемите в областта на гражданското общество.
• Сътрудничество с български и чуждестранни обществени организации, организации с
нестопанска цел, юридически и физически лица, близки до идеите, насоките и принципите на
Сдружението, ръководещи дейността му.
• Осъществяване на допълнителна стопанска дейност, непротиворечаща на Законите на
Република България.