Членство

Защо да стана част от Сдружение “ЗАЩОТО МОЖЕМ” ?
Ако искаш да бъдеш част от едно от най-активните сдружения в община Петрич, ако искаш твоят глас да бъде чут от обществото, ако искаш да имаш пълна и неограничена възможност да покажеш и реализираш своите идеи и да разгърнеш своя потенциал съвместно с нашия екип – тогава ти можеш да станеш част от Сдружение “ЗАЩОТО МОЖЕМ”! Ние те очакваме!

Как да стана член?
За да станете член на Сдружение “ЗАЩОТО МОЖЕМ” е необходимо да попълните МОЛБА и ДЕКЛАРАЦИЯ за членство и да ни я предоставите на адреса на сдружението, който може да откриете в меню Контакт.

ГЛАВА ПЕТА ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО
Членство. Възникване и прекратяване. Членствени правоотношения.

Чл.17. Членството в сдружението се основава на принципите на доброволността, равнопоставеността, демократичността автономността. Членовете могат да бъдат както физически, така и юридически лица, които споделят целите и принципите на Сдружението.
Чл.18.(1) Членствените правоотношения със сдружението възникват при приемане на нови членове.
(2) Заявлението за прием на нов член, с което същият декларира още, че е запознат с Устава на сдружението и е съгласен с поставените цели и ще съдейства за тяхното осъществяване, се подава до Управителния съвет /Управителя/.
(3) След постъпване на заявлението за членство Управителният съвет /Управителят/ внася за обсъждане кандидатурата на предложения нов член на Общо събрание, което с решение прието с обикновено мнозинство от присъстващите, се одобрява или отхвърля предложението. При одобрение на предложението кандидатът се уведомява и същият се счита за член на Сдружението. Отказът за приемане не подлежи на обжалване.
Чл.19. Прекратяване на членството в Сдружението настъпва:
т.1. С едностранно писмено волеизявление на лицето, което напуска, отправено до Управителния съвет.
т.2. След смъртта или поставяне на лицето под запрещение/ с прекратяване на юридическото лице.
т.3. С изключване на лицето по реда на този Устав с решение на Общо събрание.
т.4. При отпадане.
т.5. С прекратяване на Сдружението.
Чл.20.(1) Решението за изключване се взема с Общо събрание в следните случаи:
т.1. При системно нарушение на Устава.
т.2. Когато даден член престане да отговаря на необходимите за членство изисквания.
т.3. Когато не съдейства за осъществяване на целите и дейностите на Сдружението.
т.4. Когато с поведението и личността си компрометира Сдружението и действа против неговите принципи.
(2) Предложение за изключване може да прави всеки член на Сдружението. Същото следва да е мотивирано и да се подаде до Управителния съвет /Управителя/ на сдружението, който го внася за разглеждане и гласуване на общо събрание.
(3) Решение за изключване на члена се взема от Общото събрание на Сдружението, взето с обикновено мнозинство от присъстващите, като изключения член няма право на глас.
Чл.21.(1) За отпаднал се счита член на сдружението, който не е платил в срок и пълен размер членския си внос или не е внесъл в срок и размер имуществени вноски, когато такива са определени. С отпадането се прекратява членственото правоотношение без да е необходимо издаването на изричен последващ акт на орган на Сдружението.
(2) Неизпълнението на задължението за заплащане на годишен членски внос или за внасянето на парични вноски, се констатира по документи от председателя на Управителния съвет /Управителя/ на Сдружението, който съставя протокол за констатацията си в 10-дневен срок от изтичането на съответния преклузивен срок за внасяне на членския внос или паричните и/или непарични вноски.
Чл.22.(1) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството.
(3) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.
Чл.23. Всеки член на Сдружението има право:
т.1. Да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание.
т.2. Да избира и да бъде избран в органите на Сдружението.
т.3. Да бъде своевременно информиран на всички актове и действия на Сдружението и неговите органи.
т.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението.
Чл.24. Всеки член на Сдружението е длъжен:
т.1. Да спазва Устава, решенията на Общо събрание и Управителния съвет /Управителя/.
т.2. Да прави имуществени вноски, определени от Общото събрание.
т.3. Да плаща редовно членския си внос в размер по ред, определен от Общо събрание.
т.4. Да присъства редовно на събранията и сбирките на Сдружението и с лични действия активно да участва в осъществяването на неговите цели и програми.
т.5. С действията си в обществения и в личния си живот да не накърнява принципите, целите и доброто име на Сдружението.